Tarot výklad karet

Kartářky a kartáři › RegistracePodmínky registrace

Podmínky registrace

Podmínky poskytování a využívání služeb eTarot.cz pro uživatele internetových stránek www.etarot.cz (dále jen "Podmínky") stanovují pravidla mezi provozovatelem (dále jen "Provozovatel") - MgA. Lukáš Berta se sídlem Těsnohlídkova 8, 613 00 Brno, Česká republika, IČ: 75864690, a uživatelem služeb eTarot.cz (dále jen "Uživatel").

Uživatelem se stává každá osoba, která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje a ve využívání této služby pokračuje. Potvrzením volby "souhlasím s podmínkami" a dokončením procesu registrace se uživatel zavazuje k dodržování těchto podmínek.

Registrace

 1. Registrace uživatele je nutná pro používání služeb, které Provozovatel poskytuje na internetových stránkách. Zejména zobrazení osobního profilu v katalogu "Kartářky a kartáři".

Používání služeb eTarot.cz

 1. Uživatel je povinný používat všechny služby eTarot.cz v souladu s dobrými mravy a se zákony České republiky.
 2. Uživatel nesmí služby eTarot.cz využívat způsobem, který by mohl závažným způsobem ovlivnit funkci stránek eTarot.cz provozovaných Provozovatelem.

Platby

 1. Registrace Uživatele je bezplatná.
 2. Zpoplatněny mohou být pouze nadstandardní služby (například reklama na stránkách eTarot.cz, přednostní výpisy v katalogu "Kartářky a kartáři", atd).

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

 1. Uživatel provedením registrace souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 2. Provozovatel prohlašuje, že podnikl všechna možná, tj. známá opatření, aby údaje Uživatele zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku kterých tyto osoby získají přístup k uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Provozovatele. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik, které pro něj vyplývají z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinen udělat všechna potřebná opatření na to, aby zabránil získání svých registračních údajů a jejich zneužití třetí osobou.
 2. Provozovatel nezodpovídá za případné škody, ke kterým by došlo v důsledku zneužití přihlašovacích údajů.

Zrušení přístupu

 1. Provozovatel má oprávnění bez předchozího upozornění zrušit nebo zablokovat účet Uživatele, pokud
  a) Uživatel porušuje ustanovení těchto podmínek
  b) Uživatel koná v rozporu s právními předpisy České republiky
  c) Uživatel svým konáním způsobuje omezení nebo přetížení funkčnosti webového serveru Provozovatele.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které by Uživateli mohli vzniknout zrušením nebo omezením přístupu ke službám eTarot.cz.

Ukončení služby

 1. Uživatel může kdykoliv požádat Provozovatele o ukončení používání svého uživatelského účtu. Provozovatel na základě takové žádosti uživatelský účet deaktivuje.
 2. Deaktivací uživatelského účtu ztrácí Uživatel jakékoliv nároky na výhody vzniklé využíváním služeb eTarot.cz.

Právní odpovědnost

 1. Uživatel používá Služby eTarot.cz na vlastní riziko.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby v systému nebo ztrátu dat přenášených prostřednictvím sítě internet. Provozovatel nezodpovídá ani za činnost Uživatele a za způsob, jakým jeho služby eTarot.cz využívá.
 3. Provozovatel vynaloží maximální úsilí na to, aby byly všechny služby eTarot.cz poskytované Uživateli v co nejvyšší kvalitě. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozování a zabezpečení systému.
 4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám mohli přímo, nepřímo nebo náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb eTarot.cz vzniknout.

Změna podmínek

 1. Provozovatel má oprávnění kdykoliv jednostranně měnit nebo doplnit ustanovení Podmínek. Změna Podmínek je platná a účinná v okamžiku zveřejnění nového úplného znění Podmínek na stránce www.etarot.cz/podminky-registrace. Uživatel je povinen průběžně se seznamovat s aktuálním zněním Podmínek. Pokud bude Uživatel pokračovat v používání Služby po vykonání změn Provozovatelem, znamená to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
 2. O změně Podmínek bude uživatel vyrozuměn e-mailem.

Ostatní

 1. Provozovatel je oprávněný kdykoliv podle vlastního uvážení a bez souhlasu Uživatelů i bez jejich předchozího upozornění služby eTarot.cz upravovat, inovovat nebo zrušit. Při zrušení služeb eTarot.cz není Provozovatel povinen vrátit poplatek za nadstandardní služby (například reklama na stránkách eTarot.cz, přednostní výpisy v katalogu "Kartářky a kartáři", atd). ani jeho část.
 2. Provozovatel je oprávněný odesílat všem novým Uživatelům e-mail s informacemi o svých službách. Provozovatel je oprávněný odeslat Uživateli i e-mail s informacemi o novinkách, inovacích nebo aktuálním stavu jeho účtu.

Platnost podmínek

 1. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách eTarot.cz.

V Brně 11.3.2013
MgA. Lukáš Berta

Google